admiraltax nasz partner

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

WARUNKI KORZYSTANIA

Regulamin serwisu www.e-promoteam.com

1. Definicje pojęć

1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
a) Operator
M&K PromoTeam LLC
2017-000739267
.1621 Central Ave , Cheyenne
WY 82001;
b) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i zawierająca z Operatorem na ustalonych warunkach umowę świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem może być:
• osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
• osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych.
c) Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie internetowej www.e-promoteam.com
d) Konsument – Klient, Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Regulamin – regulamin serwisu e-promoteam.com
f) Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) oraz prowadzenie bazy – wyszukiwarki firm.
g) Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych, pozwalających wyszukać i wyświetlić dane z wyszukiwarki firm, w oparciu o prowadzona przez Operatora bazę firm.

2. Adres siedziby Operatora:
2017-000739267 .1621 Central Ave , Cheyenne WY 82001;

 

2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis
c) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Operator.

3. Usługa świadczona Użytkownikowi drogą elektroniczną polega na:
a) umożliwieniu przeglądania podstron Serwisu, zawierających ogłoszenia oraz reklamy;
b) umożliwieniu Użytkownikom zakładania i prowadzenia konta, służącego w szczególności do umieszczania informacji o Użytkowniku, oferowanych przez niego towarach i usługach oraz zarządzaniu ogłoszeniami i reklamami publikowanymi w Serwisie;
c) umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania w Serwisie ogłoszeń i reklam o treści zgodnej z Regulaminem;
d) umożliwieniu komunikowania się pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w szczególności wysyłania wiadomości oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia.

4. Celem świadczenia usługi informacyjnych oraz wyszukiwawczych Operator stale prowadzi, rozwija oraz udostępnia Użytkownikom bazę danych firm oraz wyszukiwarkę firm. Operator zastrzega, że dane przetwarzane w bazie  firm oraz udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem narzędzi wyszukiwarki pochodzą wyłącznie z jawnych, urzędowych rejestrów.

5. Operator informuje, że usługi wskazane w pkt. 3 ppkt a, b i d powyżej są usługami nieodpłatnymi. Usługa zamieszczenia ogłoszenia jest usługą nieodpłatną, jednak usługi dodatkowe, takie jak wyróżnienie ogłoszenia lub jego promowanie w Serwisie mogą być usługami płatnymi.

6. Operator w każdym przypadku informuje, która usługa wiąże się z obowiązkiem zapłaty i które zamówienie prowadzi do zawarcia umowy z obowiązkiem zapłaty, określając wyraźnie kwotę do zapłaty.

7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
• posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
• posiadać włączoną obsługę Java Script,
• posiadać aktywny adres e-mail


3. Rejestracja Użytkownika i konto Użytkownika, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania zawartości Serwisu dokonuje się poprzez otwarcie żądanej strony Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga rejestracji.
2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Użytkownika, oraz usług przypisanych do konta Użytkownika dokonuje się poprzez rejestrację Użytkownika.
3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi opublikowania w Serwisie ogłoszenia lub reklamy Użytkownika dokonuje się poprzez złożenie zamówienia poprzez elektroniczny system składania zamówień w Serwisie.
4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi założenia i prowadzenia konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Użytkownik będący Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Umowa o świadczenie usługi opublikowania w Serwisie reklamy lub ogłoszenia zostaje zawarta na czas określony. Czas publikacji ogłoszenia lub reklamy został określony w załączniku nr 1 do Regulaminu (cennik umieszczania ogłoszeń i reklam).
6. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i niezbędna do założenia Konta.
7. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
8. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
9. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Operatora.
10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Operator przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.
11. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
• Tworzenie i edytowanie profilu Użytkownika;
• Umieszczanie w profilu materiałów Użytkownika
• edytowanie Danych osobowych;
• kontaktowanie się z innymi Użytkownikami Serwisu.
12. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Użytkownik jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.
13. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
a) zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia
b) przystępuję do korzystania z usług Operatora dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,
d) dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
g) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
14. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Użytkownik nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.
15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Operatora na podany w procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta Użytkownika.
16. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Użytkownika na adres e-mail Operatora wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta
17. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
18. Operator uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Użytkownika jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 10 powyżej. Operator zawiadomi Użytkownika o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.
19. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
a) jeżeli sposób korzystania z usługi jest sprzeczny z regulaminem Serwisu;
b) jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Klienta,
d) jeżeli Klient przesyła niezamówione informacje handlowe,
e) jeżeli Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
f) jeżeli podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Klient podaje, dane postaci fikcyjnych.
20. Zabrania się rozpowszechniania przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz treści naruszających postanowienia Regulaminu. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia treści bezprawnych z zasobów Serwisu bez obowiązku zwrotu opłaty wniesionej przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego ostrzeżenia.
21. Operator zastrzega, że tekst ogłoszenia nie może zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub niezgodnych z obowiązującym prawem. 22. Organizator zabrania umieszczania w tekście ogłoszenia jakichkolwiek sformułowań i treści o charakterze pornograficznym, obscenicznym, jak też słów i sformułowań powszechnie uznawanych za obelżywe ( wyzwisk i przekleństw).
23. Organizator zabrania umieszczania w tekście ogłoszenia słów i sformułowań mogących naruszać dobra osobiste osób fizycznych i prawnych, siejących nienawiść (w szczególności na tle rasowym i etnicznym) czy też obrażających uczucia religijne.
24. W przypadku stwierdzenia, że treści umieszczane w ogłoszeniu/reklamie naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, albo zachodzi uzasadnione podejrzenie takich naruszeń Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia z Serwisu bez obowiązku zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty. W takim przypadku nie będzie widoczne w Serwisie, a Klient otrzyma od Operatora informację o usunięciu ogłoszenia jako niezgodnego z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
25. Usunięcia ogłoszenia Operator dokona również na skutek zawiadomienia osób trzecich lub uprawnionych organów, o ile naruszenie przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu będzie zawiadomieniu uprawdopodobnione.
26. Treści i towary, których umieszczanie w ogłoszeniach i reklamach jest zabronione, jak również te treści i towary, których oferowanie jest dopuszczone w Serwisie warunkowo, zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Ceny usług

1. Dotyczą tylko Programu Partnerskiego.

5. Formy płatności

1. Formy płatności dotyczą tylko Programu Partnerskiego.

 

6. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie usługi.

1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi w Serwisie może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn składając Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. umieszczenia ogłoszenia w Serwisie. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 Operator zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę usługi.
3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy.
4. Klientowi będącemu Konsumentem, składającemu zamówienie, Operator przekazuje przed jego zatwierdzeniem informację, o tym, że prawo odstąpienia od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi złożenia zamówienia na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Operator wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora traci prawo do odstąpienia od umowy.
5. Operator informuje, że zatwierdzenie zamówienia przez Klienta stanowi zgodę na wykonanie przez Operatora usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a w związku z tym Klient traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi.

7. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania usług za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora, lub podmiotów przez niego upoważnionych informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w Serwisie adres poczty elektronicznej. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.
3. Użytkownik może wyrazić zgodę na prowadzenie przez Operatora lub podmioty przez niego upoważnione marketingu bezpośredniego na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy rejestracji. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę.
4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Serwisu.

8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
a) imię i nazwisko
b) login Użytkownika
c) adres poczty elektronicznej
d) opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną lub na piśmie.
4. W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.
5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Użytkownika, Operator przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
• opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
• dane identyfikujące Operatora, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Operatora, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu z Operatorem i składania reklamacji;
• opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
• przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
• brak zobowiązania Operatora do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
• czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
• możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
6. Operator równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

9. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem, sądem właściwym jest sąd siedziby Operatora.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.
3. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.e-promoteam.com, w zakładce „regulamin”.
4. Operator informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku rozszerzenia funkcjonalności Serwisu, zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, przyczyn leżących po stronie albo zmian przepisów prawa.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o planowanych zmianach Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o planowanej zmianie regulaminu będzie zamieszczona w zakładce „regulamin” na czas nie krótszy 7 dni przed wejściem w życie zmiany, w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
7. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie podlega prawu polskiemu. Umowa jest zawierana w języku polskim.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam umieszczanych przez Użytkowników w serwisie, oraz za treść komentarzy, czy innych form wypowiedzi użytkowników udostępnianych przez nich w Serwisie. W przypadku kiedy treść materiałów, komentarzy lub wypowiedzi Użytkownika narusza lub może naruszać prawo, godzi lub może godzić w dobra osobiste osób trzecich, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, Operator po otrzymaniu zawiadomienia dokona usunięcia z Serwisu wskazanych treści.
9. Wszystkie teksty, artykuły, opracowania, fotografie, rysunki i informacje zawarte w Serwisie, z wyłączeniem pochodzących od Użytkowników lub przez nich zamieszczonych czy linkowanych, jak również rozwiązania graficzne (w tym piktogramy i logotypy), bazy danych zastosowane w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Operatora lub są wykorzystywane przez Operatora na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej uprzedniej zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu, lub w zakresie przekraczającym udzieloną licencję stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
10. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia aktualności danych zawartych w wyszukiwarce firm prowadzonej w Serwisie, jednakże zastrzega, że nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowość lub nieaktualność danych pochodzących z informatorów gospodarczych lub urzędowych rejestrów, które dla wyszukiwarki stanowią dane źródłowe. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do zgłoszenia błędów lub nieaktualnych danych w wyszukiwarce w trybie Reklamacji. 
11. Operator udziela Użytkownikom Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z tekstów, artykułów i opracowań umieszczonych w serwisie do celów niekomercyjnych, jednakże bez prawa do kopiowania takich utworów. Użytkownik ma praw korzystać z utworów wyłącznie poprzez przeglądanie ich na stronach Serwisu.
12. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
13. Znaki towarowe nie należące do Operatora są wykorzystywane w Serwisie jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Treści i przedmioty zakazane

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:
1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
2. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
3. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
4. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
5. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
6. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
7. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
9. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
10. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
11. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
13. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
14. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
15. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
16. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
a. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
b. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
c. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
d. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
17. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
18. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
a. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
b. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
19. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
a. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
b. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
c. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
20. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
21. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
22. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
23. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
24. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
25. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
26. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
27. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
28. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
29. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
30. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
31. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
32. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
33. Bilety na mecze piłki nożnej.
34. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
35. Leki, w tym OTC i inne substancje czynne, za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych.
36. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

Treści i towary dopuszczone warunkowo

Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

Lp. Rodzaj towaru Warunki
1 Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)
2 Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat Dekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu
3 Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
4 Oprogramowanie na licencji OEM Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM
5 Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL) Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL
6 Instrukcje obsługi sprzętu itp. Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)
7 Broń palna i jej istotne części Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika
8 Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części Amunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu
9 Wiatrówki Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J
10 Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne Karta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja
11 Bony (talony) na usługi Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę
12 Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

PARTNERZY: